HOME > 学校日記

学校日記

2021年06月17日
5年:バケツ稲
2021年06月14日
3年理科:こんちゅうの育ち方
2021年06月09日
5年生:家庭科
2021年06月07日
3年自転車教室
2021年06月04日
今日の給食
2021年05月25日
放送による避難訓練
2021年05月19日
大分市教育委員会学校訪問
2021年05月17日
今日の給食
2021年05月10日
本日の授業の様子
2021年05月07日
全校集会
2021年04月27日
今日の給食
2021年04月22日
1年生をお迎えする会・おみしり遠足
2021年04月16日
1年生の給食
2021年04月14日
対面式
2021年04月13日
学級担任等一覧
2021年04月13日
入学式
2021年04月09日
給食スタート
2021年04月08日
新任式・1学期始業式